ONLİNE TESTLER

İç ve Dış kuvvetler Testi

1. Bitki ve hayvan kalıntılarının deniz yada göl çanaklarında birikmesiyle organik tortul kayalar oluşur.

Buna göre, aşağıdaki kayalardan hangisinin jeolojik devirlerin belirlenmesinde kullanılacağı söylenebilir?
A) Bazalt
B) Taşkömürü
C) Andezit
D) Mermer
E) Alçıtaşı
2.
Yukarıdaki şekilde yeryüzünden yer’in merkezine kadar uzanan geosfer katları ile bu katların yoğunlukları gösterilmiştir.
Buna göre derinlik ile yoğunluk arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Yukarıda verilen şekilde numaralandırılan yerler aşağıdaki hangisinde doğru olarak verilmiştir?
. I II III IV
A) Antiklinal Senklinal Graben Volkan Konisi
B) Senklinal Antiklinal Graben Volkan Konisi
C) Horst Graben Antiklinal Volkan Konisi
D) Antiklinal Senklinal Horst Volkan Konisi
E) Volkan Konisi Senklinal Graben Horst
4.
I. Deniz ilerlemesi ve gerilemesi görülür.
II. Çok yavaş gerçekleşen hareketlerdir.
III. Geniş alanlı yükselme ve alçalma hareketidir.
Yukarıda özellikleri verilen iç kuvvet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Orojenez
B) Volkanizma
C) Deprem
D) Epirojenez
E) Seizma
5. Yerin derinliklerinde bulunan magmanın, yan basınçların etkisiyle yerkabuğunun zayıf veya kırık hatları boyunca yeryüzüne ulaşması olayına volkanik olaylar denir.
Aşağıda verilenlerden hangisinin volkanik olaylarla direkt ilişkisi yoktur?
A) Tüf yığınlarının
B) Volkanik dağların
C) Lav birikintilerinin
D) Demir, krom, Alüminyum gibi yeraltı kaynaklarının oluşumunun
E) Toprak kaymalarının
6. Geniş bir alanda bu kadar kısa süre içinde bu ölçüde yıkıcı olan bir tabii olay yoktur. Bazı depremler çok büyük yıkımlara yol açabilmektedir.
Bir depremin neden olduğu yıkım ve can kaybı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A) Arazi yapısı
B) Depremin şiddeti
C) Depremin süresi
D) Yapıların özelliği
E) İklim özelliği
7. Türkiye’de çıkarılan aşağıdaki yeraltı zenginliklerinden hangisi volkanik kökenli değildir?
A) Demir
B) Krom
C) Magnezyum
D) Taşkömürü
E) Zımpara taşı
8.
Yukarıda gösterilen yer şekli dağ oluşumu sırasında sert kayaçlardan meydana geldiği için kıvrılamamış bazı yerlerden kırılmıştır.
Bu oluşumla ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisini yapılamaz?
A) Y bölgesi kırılarak çökmüştür.
B) Y hattı boyunca akarsu menderesler çizer.
C) X bölgeleri dağlık alanlara denk gelir.
D) Akarsuyun akım miktarı fazladır.
E) X ve Y bölgeleri arasında yükselti farkı vardır.
9.
-İskandinav yarımadasının yükselmesi
-Akdeniz ve Karadeniz çanağının çökmesi
-Anadolu yarımadasının yükselmesi
Yukarıda verilen olaylar aşağıda verilenlerden hangisine örnektir?
A) Volkanik faaliyetlere
B) Epirojenik olaylara
C) Orojenik olaylara
D) Tortulanma süresinin farklılığına
E) Depreme (seizma)
10. Ülkemizde volkanik oluşumlara Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri’nde, Dünya üzerinde ise Büyük Okyanus çevresiyle, Alp-Himalaya kıvrım sistemi ve Akdeniz çevresinde rastlanır.
Bu alanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enlem derecesi
B) Boylam derecesi
C) Dağların uzanışı
D) Kırık alanların varlığı
E) Nüfus yoğunluğu
11.
Yeraltındaki boşlukların tavan kısımlarının çökmesi sonucu çöküntü depremleri meydana gelir.
Buna göre Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli yerlerin hangisinde, insanların yaptıkları ekonomik faaliyetlere bağlı olarak çöküntü depremlerinin meydana gelmesi beklenir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
12. Ülkemizin büyük bir bölümü jeolojik açıdan genç bir oluşuma sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sahaların varlığına bir kanıt olamaz?
A) Taşkömürü yatakları
B) Depremler
C) Termal sıcak su kaynaklan
D) Alp orojenezi kıvrımları
E) Volkanik dağlar
13. Türkiye’de yer alan bazı dağların Coğrafi bölgelere göre dağılışı aşağıda verilmiştir.
. A B C
I. Doğu Anadolu: Nemrut Munzur Ağrı
II. İç Anadolu: Erciyes Sivrihisar Hasandağ
III. Ege: Kula Menteşe Aydın
A-B-C sütunlarından hangisi yada hangilerinde yer alan dağların tamamının volkanik olduğu söylenebilir?
A) A-B
B) Yalnız A
C) Yalnız C
D) Yalnız B
E) B-C
14.
Yukarıdaki haritada Türkiye’deki jeotermal enerji bölgeleri gösterilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerden görülebilecek ortak özelliklerden değildir?
A) Fay hatları (kırıklı yapı) bulunur.
B) Kaplıca turizmi yapılmaktadır.
C) Termal kaynaklara sahiptirler.
D) Jeolojik açıdan eski kara kütleleridir.
E) Jeotermal enerji sağlanabilir.
15. Aşağıda Türkiye’nin tektonik deprem haritası verilmiştir.
Deprem alanlarında aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin yaygın olması beklenir?
16. Dağ oluşumu sırasında kıvrılamayacak kadar sert olan tabakalar kırılarak fay hatlarını oluşturur.
Aşağıdakilerden hangisi fay hatlarında görülebilecek ortak özelliklerdendir?
A) Heyelan-Sel-Peneplen
B) Deprem-Volkanizma-Kaplıca
C) Senklinal-Antiklinal-Plato
D) Orojenez-Epirojenez-Buzul aşındırması
E) Dalga aşındırması-Dalga biriktirmesi-Akarsu aşındırması
CEVAP ANAHTARI
1. B 2. C 3. A 4. D 5. E
6. E 7. D 8. D 9. B 10. D 11. A 12. A
13. B 14. D 15. C 16. B
BENZER KONULAR

Yorum Yap

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/cografyalar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309