ONLİNE TESTLER

Nüfus ve yerleşme testi

1.

– Kanada’da evler genelde ahşap malzemeden yapılmaktadır.
– Türkiye’de iç bölgelerde genelde kerpiç malzeme kullanılmaktadır.
– Brezilya’nın Amazon ormanlarında genelde kamış ve benzeri malzemeler kullanılmaktadır.
Bu gözlemler, konut yapımında kullanılan malzemelerin seçiminde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğunu göstermektedir?
A) Nüfusun cinsiyet özelliğinin
B) Ekonomik faaliyetlerin
C) Gelir seviyesinin
D) İklim koşullarının
E) Tarımsal etkinliklerin
2. Türkiye’de nüfusun hızlı artmasının sonuçları arasında;
I. Kırsal alandan kentlere olan göçlerin artması
II. Konut yetersizliği
III. İşsizlik sorununun ortaya çıkması
IV. Nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanabilmesi
V. Kalkınma hızının azalması
gibi özelliklerden hangisi sayılamaz?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
3.
– Amazon ve Kongo Havzaları
– 30° enlemlerin çevresindeki çöller
– Orta Asya
– Kutuplar çevresi
Yukarıda belirtilen bölgelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) En az yağış alan bölgelerdir.
B) Sanayinin geliştiği bölgelerdir.
C) Bağıl nemin yüksek olduğu yerlerdir.
D) Bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerdir.
E) Seyrek nüfuslu bölgelerdir.
4. Türkiye’de genel nüfus artışı %2 olmasına karşın kentli nüfusun artış hızı %6’yı geçmektedir.
Bu olay kentlerimizin hangi özelliğinin sonucudur?
A) Doğum oranlarının fazla olması
B) Ölüm oranlarının az olması
C) Nüfusun büyük kısmının tarımla uğraşması
D) Diğer alanlardan göç alması
E) Yaşam seviyesinin yüksek olması
5. Aşağıdakilerden hangisi kırsal kesimden kentlere olan göçü azaltmak için yapılması gerekenlerden birisi değildir?
A) Tarımsal sulamayı geliştirmek
B) Tarımsal kredi ve destekleme alımlarını artırmak
C) Köy ve kasabalarda sağlık hizmetlerini geliştirmek
D) Tarımda makineleşmeyi artırmak
E) Köy ve kasabalarda sanayi tesisleri kurmak
6.
Yukarıda beş ayrı bölgenin doğum oranı ve nüfus artış oranları verilmiştir.
Buna göre hangi bölge dışarıya en çok göç verir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
7. Aşağıdakilerden hangisi iklimin nüfus dağılışı üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilemez?
A) Dünya nüfusunun büyük bir kısmı orta kuşakta toplanmıştır.
B) Kutup Bölgeleri Dünya’nın en az nüfuslanmış alanlarıdır.
C) Dünya nüfusunun yarısından fazlası Kuzey Yarımküre’de yaşamaktadır.
D) Ekvatoral Bölge’de insanlar yaşamak için yüksek yerleri tercih eder.
E) Kıyı kesimlerde nüfus yoğunluğu iç kesimlerden daha fazladır.
8. Nüfus miktarları eşit olan A ve B ülkelerinden “A” ülkesinde nüfus yoğunluğu daha fazladır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) B ülkesinde genç nüfus oranı daha fazladır.
B) B ülkesinin ekonomisi A ülkesine göre daha gelişmiştir.
C) A ülkesi dışarıdan göç alır.
D) A ülkesinin yüzölçümü daha küçüktür.
E) Her iki ülkede de tarımda çalışan nüfus oranı fazladır.
9.
Karadeniz Bölgesi’nde tarımsal nüfus yoğunluğunun illere göre farklılık göstermesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklimlerinin farklılığı
B) Yağış miktarlarının farklılığı
C) Güneşlenme sürelerinin farklılığı
D) Arazi engebeliğinin farklılığı
E) Sulama olanaklarının farklılığı
10.
Yukarıdaki grafikte üç ayrı ülkede belli yaş gruplarının toplam nüfus içindeki sayıları verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur?
A) I. ülkede sağlık ve eğitim koşulları gelişmiştir.
B) II. ülkedeki ortalama yaşam süresi I. ülkeden fazladır.
C) II. ülkedeki 0-20 yaş arası nüfus III. ülkeden fazladır.
D) I. ülkede doğum oranı azdır.
E) III. ülkedeki 40-60 yaş arası nüfus II. ülkeden fazladır.
11.
Yukarıdaki Türkiye haritasında verilen yerlerden hangisinde “dağınık yerleşme” tipinin yaygın olduğu söylenebilir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
12. Bir ülkede aritmetik nüfus yoğunluğunun değişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Ülke sınırlarının değişmesi
B) Dışarıdan göç alması
C) Dışarıya ekonomik amaçlı göç vermesi
D) Kırdan kente göç alması
E) Doğum oranının artması
13. Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi’nde sanayinin gelişmiş olmasının nedenleri arasında gösterilemez?
A) Ulaşım koşulları
B) Sermaye birikimi
C) Enerji üretimi
D) İşgücünün fazla olması
E) Pazarlama kolaylığı
14. Geri kalmış yada gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı önemli sorunlara yol açmaktadır. Ancak gelişmiş ülkelerde hızlı nüfus artışı bazı olumlu sonuçlar da ortaya çıkarabilmektedir.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi gelişmiş ülkelerdeki hızlı nüfus artışının ortaya çıkaracağı olumlu sonuçlardan birisidir?
A) Eğitim olanaklarının gelişmesinde etkili olması
B) İşgücü ihtiyacının ülke içinden karşılanabilmesi
C) Kültürel çeşitliliğin ortaya çıkmasında etkili olması
D) Ulaşım olanaklarının gelişmesinde etkili olması
E) Ülke dışına göç gönderme olanaklarının artması
15.
Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretli noktalardan hangisinde yağış miktarı fazla olmasına rağmen nüfus yoğunluğu azdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
16. Doğu Anadolu Türkiye’de yüzölçümü en fazla olan bölgedir. Buna rağmen nüfuslanma oldukça azdır.
Doğu Anadolu Bölgesi’nin bu özelliği aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Türkiye’nin doğusunda yer alması
B) Yer şekillerinin engebeli ve yüksek olması
C) Doğum oranının düşük olması
D) Göllerin geniş yer kaplaması
E) Dağların volkanik yapıda olması
CEVAP ANAHTARI
1. D 2. D 3. E 4. D 5. D
6. A 7. C 8. D 9. D 10. B 11. A 12. D
13. C 14. B 15. E 16. B
BENZER KONULAR

Yorum Yap

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/cografyalar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309