ONLİNE TESTLER

Türkiyede hayvancılık ve ormancılık testi

1. Bir ülkede hayvan türlerinin dağılışı ile doğal bitki örtüsünün dağılışı arasında büyük bir paralellik görülüyorsa, bu ülkede yapılan hayvancılıkla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Mera hayvancılığının yaygın olduğu
B) Yem sanayisinin geliştiği
C) Hayvancılıkta daha çok modern yöntemlerin kullanıldığı
D) Hayvansal ürünün ihracatının fazla olduğu
E) Hayvanlardan elde edilen verimin yüksek olduğu
2. Türkiye’de hayvancılıktan elde edilen verim, Avrupa ülkelerine göre oldukça düşüktür.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hayvancılıktan elde edilen verimi arttırmak için gerekli çalışmalardan biri olamaz?
A) Üreticiye düşük faizli kredi sağlamak
B) Besi ve ahır hayvancılığını arttırmak
C) Yem üretimine önem vermek
D) Hayvan sayısını arttırmak
E) Erken kesim yapılmasını engellemek
3. Mera hayvancılığında et ve süt verimi yağış rejimine ve miktarına bağlıdır. Yağışlı dönemlerde gür otlaklar oluştuğundan hayvancılıkta verim artmaktadır.
Buna göre yukarıda tabloda verilen kaç numaralı yerde hayvancılıktan elde edilen verimin en çok olması beklenir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E)V
4. Türkiye’de koyun besiciliğinin yapıldığı bir yörede aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin tarımı daha yaygındır?
A) Mısır
B) Buğday
C) Pirinç
D) Pamuk
E) Haşhaş
5. Ülkemizde Doğu Karadeniz Bölümü ile Erzurum-Kars Bölümleri’nde büyükbaş hayvancılığın yaygın olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaz yağışlarının görülmesi
B) Et verimlerinin yüksek olması
C) Yer şekillerinin engebeli olması
D) Ahır hayvancılığının gelişmiş olması
E) Topraklarının verimli olması
6.
Yukarıda bazı hayvan türlerinin sağılma oranları ve bu hayvanlardan elde edilen süt oranları verilmiştir.
Buna göre hangi hayvanda verim en fazladır?
A) Koyun
B) Sığır
C) Kıl keçisi
D) Manda
E) Tiftik keçisi
7. Kümes hayvancılığı son yıllarda daha sağlıklı ve ucuz olmasından dolayı önemini arttırmıştır. Daha çok İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara çevresinde görülür.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklimin uygun olması
B) Tüketici nüfusun fazla olması
C) Ulaşımın kolay olması
D) Hammaddeye yakınlık
E) Meraların varlığı
8.
Bir yörede yetiştirilen hayvan türü ve hayvancılık faaliyeti ile doğal koşulları arasında bir ilişki vardır.
Bu ilişki göz önüne alındığında yukarıda haritada verilen numaralı yerler ile yetiştirilen hayvan türü aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
A) I. Sığır
B) II. Koyun
C) III. İpekböceği
D) IV. Tiftik keçisi
E) V. Kıl keçisi
9. Gezginci arıcılık; kovanları, hava koşulları ve bitkilerinin durumuna göre bir yerde başka yere taşınarak yapılmaktadır.
Arıcılığın bu yöntemle yapılmasında temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağış biçimi
B) Denize göre konum
C) Toprak verimi
D) İklim koşulları
E) Yer şekilleri
10.
Yukarıdaki grafikte avlanan balıkların, denizlerimize düşen payları gösterilmiştir.
Denizlerimizdeki balık çeşitliliği güneye doğru artarken, tutulan balık miktarı bunun tam tersine bir durum göstermektedir.
Buna göre grafikte numaralandırılan oranlar, sırayla hangi denizlerimize aittir?
. I II III IV
A) Akdeniz Ege Marmara Karadeniz
B) Ege Akdeniz Marmara Karadeniz
C) Akdeniz Marmara Ege Karadeniz
D) Karadeniz Marmara Ege Akdeniz
E) Marmara Karadeniz Akdeniz Ege denizi
11. Aşağıdaki grafikte 1996 yılında Türkiye’de beslenen bazı hayvan sayıları gösterilmiştir.
Türkiye’de insanların daha çok koyun beslemesinde
I. İklim
II. Bitki örtüsü
III. Toprak yapısı
IV. Jeolojik yapı
faktörlerinden hangileri etkilidir?
A) III-IV
B) I-III
C) II-III
D) II-IV
E) I-II
12.
Yukarıdaki haritada ülkemizdeki ormanların dağılışı gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıda ormanlarımız hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Orman dağılışı ile yağış miktarı arasında doğru orantı vardır.
B) En fazla orman arazisi Karadeniz Bölgesi’ndedir.
C) Ormanların yangın nedeniyle en fazla tahrip edildiği yer Orta Karadeniz’dir.
D) En az ormana sahip bölgemiz Güney Doğu Anadolu’dur.
E) Dağların doğrultusu orman dağılışını etkilemektedir.
13. Bir ülkede doğal bitki örtüsü ile beslenen hayvanlar arasında bağlantı kurmak isteyen bir gözlemci, o ülkede yapılan hayvancılıktan hangisini örnek gösterirse bu gözlemine destek sağlayamaz?
A) Arı
B) Koyun
C) Sığır
D) Tavuk
E) İpek böceği
14. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve zengin bir iç su potansiyeline sahip olan ülkemiz, balıkçılık yönünden fazla gelişmemiştir.
Bunun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Aşırı ve usulsüz avlanma
B) Deniz suyunun sanayi atıklarıyla kirletilmesi
C) Açık deniz balıkçılığının gelişmemesi
D) Akarsuların eğiminin fazla olması
E) Araç, gereç ve teknik donanımların yetersiz olması
15.
Karadeniz Bölgesi’nde ormanlar hemen deniz seviyesinden başlayıp 1800 m.de sona ererken, Akdeniz Bölgesi’nde 600 m.den başlayıp 2400 m.ye kadar çıkabilmektedir.
Bu duruma göre, ormanın alt ve üst sınırını belirleyen temel etkenler, aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir?
. Alt Sınır Üst Sınır
A) Nemlilik Bakı
B) Sıcaklık Basınç
C) Yağış Sıcaklık
D) Basınç Yağış
E) Rüzgar Nemlilik
16. Aşağıdakilerden hangisi ormanların korunması ve geliştirilmesi için alınacak önlemlerden biri değildir?
A) Orman içi yolların açılması
B) Orman ürünlerine olan talebin artırılması
C) Odun yerine başka yakıtların kullanılması
D) Kıl keçilerinin ormanlardan uzaklaştırılması
E) Orman içi köylerin azaltılması
17.
Yukarıda, Türkiye haritası üzerinde gösterilen taralı alanlardan hangisinde geçim kaynağı hayvancılık ve orman ürünlerine dayalıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E)V
18. Kereste, parke, sunta, tahta, kağıt gibi ürünleri üreten fabrikalar, genelde ormanların zengin olduğu yerlerde kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi ağaç sanayinin geliştiği merkezlerden biri değildir?
A) Düzce
B) Bolu
C) Konya
D) Bartın
E) Kastamonu
CEVAP ANAHTARI
1. A 2. D 3. C 4. B 5. A
6. B 7. B 8. B 9. D 10. A 11. E 12. C
13. D 14. D 15. C 16. B
17. E 18. C
BENZER KONULAR

Yorum Yap

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/cografyalar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309